Informácie o projekte

    Aktuality, novinky, reportáže, rozhovory, rady odborníkov...

Názov Projektu:

Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií

Kód Projektu ITMS:

26240120038

Prijímateľ:

Novartis Slovakia s.r.o.

Partner 1:

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., Jána Bottu 2, 917 01 Trnava

Partner 2:

ANEXT, a.s., Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Partner 3:

UK v Bratislave,  Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava

Partner 4:

STU v Bratislave, Vazovova 5, 821 43 Bratislava

Miesto realizácie Projektu:

Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava – Staré Mesto

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15, Bratislava – Karlova Ves

Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava – Ružinov

Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava – Ružinov (do 10/17)
Žižkova 22B, Bratislava 811 02 (od 11/17)

Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava – Staré Mesto

Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava – Karlova Ves

Kód Výzvy:

OPVaV-2013/4.1/04-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie:

4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Dátum začatia realizácie Projektu:

13.02.2014

Dátum skončenia realizácie Projektu:  

31.12.2015

Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu:

Vyhlasenie_o_zacati_140213.pdf

Vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu:

Vyhlasenie_o_ukonceni_151231.pdf

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu:

5 251 853,50 €

 

| Operačný program Výskum a vývoj, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu | Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ |